สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี


คลิกรูปอ่านประวัติ

พระอาจารย์ศิลนันทา ภิกษุณี


 

สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี

 เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่อาศัยความศรัทธาของพุทธบริษัทสี่ ร่วมมือกัน ทำให้สำนักป่าแห่งนี้
เป็นอีกแห่งหนึ่งที่ใช้รองรับผู้ใฝ่ใจในธรรม  สามารถมาปฏิบัติธรรมได้ และเป็นแหล่งเผยแพร่ธรรมตามทางแห่ง
องค์พระศาสดาที่เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราทั้งหลายแม้ว่าสำนักป่าแห่งนี้จะมีพื้นที่เพียง 6 ไร่เศษ
และค่อนข้างที่จะกันดาร ทั้ง น้ำ ไฟ  กุฏที่พักก็ยังไม่เพียงพอ บางหลังก็ผุ
แตก แต่ผู้จำศีล รักษาพระปาฏิโมกข์หลายท่านก็อาสามาอยู่ปฏิบัติ
ใช่วงปิดเทอมของเด็ก ๆ ในหมู่บ้านะแวกสำนัก
พระอาจารย์ภิกษุณีจะเปิดสอนหนังสือเสริมความรู้ให้กับเด็ก ๆ
พร้อมกับการสอนธรรมควบคู่กันไปตามแบบฉบับโรงเรียนวัดตาม
ชนบท

สถานที่นี้เดิมเป็นสำนักของแม่ชีคนหนึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรม เป็นผู้กล่าววาจาสุภาพอ่อนหวาน เป็นที่นับถือของชาวบ้าน
ก่อนท่านเสียชีวิตได้ฝากไว้ว่าที่นี่ขอให้เป็นที่อยู่ปฏิบัติของนักบวชสตรีและประชาชนที่สนใจมาประพฤติธรรม หลังจากนั้นราว 3
ปี คณะพระภิกษุณีสงฆ์เดินทางผ่านมา ผู้เฝ้าสถานที่นี้จึงได้นิมนต์ให้อยู่จำพรรษา คณะพระภิกษุณีสงฆ์ได้มาจำพรรษาโดยมีพระ
อาจารย์ศีลนันทาเป็นผู้นำ ได้ดำเนินงานสานต่อความตั้งใจของเจ้าของเดิม และได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ให้ใหม่ว่า สำนักป่าคำสอน
พุทธธรรมสตรี

สำนักป่า หมายถึงสถานที่ที่เป็นป่า มีผู้ถือศีลภาวนาอยู่ประจำ
คำสอน เป็นการให้เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของเดิม ซึ่งท่านชื่อแม่ชีคำสอน ยุทธคลาม หมายความถึงการศึกษา
ให้ความรู้และการปฏิบัติด้วย
พุทธธรรมสตรี หมายถึง สตรีผู้ปฏิบัติ หรือแสดงธรรมตามทางของพระพุทธเจ้า หรือธรรมของพระอรหันต์
รวมความว่า เป็นป่าแห่งคำสอนพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ โดยมีสตรีผู้ถือศีลภาวนาเป็นผู้ศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของ
ท่านอยู่ประจำเป็นหลักในสถานที่แห่งนี้ ทั้งทำหน้าที่เผยแพร่คำสอนของพระพุทธองค์สืบพระศาสนาต่อไป
กิจกรรมประจำของสำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี

 4.00 น.  ทำวัตรเช้าและภาวนาร่วมกัน
 5.30 น.  หรือเมื่อตะวันกำลังขึ้น ออกบิณฑบาท
 6.45 น.  ทำกิจวัตร กวาดลานวัด ทำความสะอาดเสนาสนะ
 8.00 น.  ทำภัตตากิจร่วมกัน
10.00 น.  ศึกษาและปฏิบัติธรรมตามสมควร
15.30 น.  พัฒนาสำนัก
17.00 น.  ฉันท์น้ำปานะและจัดแจงภาระกิจส่วนตัว
18.30 น.  ทำวัตรเย็น แสดงธรรมจากพระไตรปิฏกและฝึกสมาธิภาวนาร่วมกัน
20.40 น.  แยกย้ายกันทำความเพียร จนถึงเวลาอันสมควร

 

 ท่านที่ประสงค์จะไปปฏิบัติธรรมสามารถเดินทางโดย

1.   โดยทางเครื่องบิน (ราคาตั๋วประมาณ 1,200-1,400) จะไปลงปลายทางที่สกลนคร หรืออุดรธานี ตามแต่ความต้องการ แล้วต่อรถบัส หรือรถทัวร์(ประมาณ 150บาท) มาอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครต่อไป ใช้เวลานั่งรถประมาณ 1.30-2.00 ชั่วโมงจึงจะถึงตัวอำเภอ ต่อไปก็จ้างรถสามล้อต่อเข้าสำนักอีกประมาณ 200 บาท

2.   *โดยทางรถทัวร์ ขึ้นรถที่หมอชิตใหม่ สาย กรุงเทพฯ-สว่างแดนดิน (ราคาประมาณ 450 บาท/ที่นั่ง) เมื่อถึงแล้ว*โทรเข้าสำนัก (083-5946845 หรือ 084-7695637) หรือจ้างสามล้อมาสำนักซึ่งอยู่ในหมู่บ้านยางคำ (200 บาท)

3.   โดยรถยนต์ส่วนตัว ขับผ่านจังหวัดอุดรธานี มาประมาณไม่เกิน 2 ชั่วโมง ก็จะถึง อ.สว่างแดนดิน แล้วเลี้ยวเข้าซอยบ้านใต้  (อยู่ก่อนถึงโลตัสประมาณ 10 กิโลเมตร) ตรงเข้ามาเลื่อย ๆ จนพบถนนปูนยาว ให้วิ่งรถตามถนนปูนนั้น จนสุดทาง ต่อถนนลูกรังอีกประมาณ 500 เมตร ด้านซ้ายมือจะเห็นป้ายสำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี ให้เลี้ยวตามป้ายบอก


ที่อยู่ทางจดหมาย

งานเผยแพร่พุทธธรรม
         สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี
         หมู่ 5  บ้านยางคำ  ต.คำสะอาด
         อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110

พระสูตรที่แปลมาจากพระไตรปิฏกฉบับภาษาอังกฤษ

 
คลิกตรงนี้
 "เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือ สำนักป่าคำสอนพุทธธรรมสตรี
 ซึ่งอยู่ในถิ่นกันดาล ปัจจัย
4 ยังไม่เพียงพอต่อการจะจัดอบรมค่ายธรรมะ"โทรติดต่อสอบถามได้ที่

087-934-1747, 083-594-6845


ACTIVEWAY.COM


Tel: 089-045-6869,02-3743117

Website counter