ไม่มีอะไร อยู่ตลอดไป

สิ่งที่ธรรมชาติแสดงให้เราเห็นก็คือ ทุกอย่างมีขึ้นแล้วหายไป 
 เปลี่ยนแปลง คงสภาพเดิมตลอดไปไม่ได้
แล้วก็ไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถบังคับให้ถูกใจเราตลอดเวลาได้
ธรรมชาติจะหมุนเวียนเปลี่ยนอยู่อย่างนี้
เราจะเป็นทุกข์