รักโดยไม่เอากิเลสเราเป็นตัววัด

เมื่อไหร่ที่เรารักคนด้วยใจที่มีหลุม  เราทำทุกอย่างให้เขา
เพราะต้องการการสนองตอบมาเติมหลุมในใจเรา เป็นความ
รักที่มีตัวเราเป็นศูนย์กลาง ใช้กิเลสของเราเป็นตัววัด เมื่อไร
ที่การตอบสนองของเขาไม่ได้อย่างใจเรา อย่างที่ความโหยหา
ในใจเราต้องการ เราก็น้อยใจ หงุดหงิด ขุ่นเคือง หนักเข้าก็แสดง
ออกเป็นการกระทำ คำพูด ที่ไม่เอื้อให้ชีวิตรักของเรางอกงามเลย