ความทุกข์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า เมื่อทุกข์ถึงที่สุดแล้ว  มนุษย์เราต้องกล้า
เผชิญทุกข์  ไม่มีสิ่งใดดีเท่ากับการฝ่าวงล้อมของกองทุกข์
ออกมาให้ได้ สิ่งนั้นคือการดับทุกข์