การหลุดพ้น

ความยิ่งใหญ่ของชีวิตอยู่ที่ได้รับอิสรภาพตามลำดับ เป็นอิสระทั้งกาย
และใจตามที่พระพุทธองค์ตรัสสอนเรื่องวิมุติ ความหลุดพ้น แท้จริง
แล้วก็คืออิสรภาพนั่นเอง เพราะหลุดพ้นจากบ่วง จึงเป็นอิสระ แล้ว
อะไรคือบ่วงคล้องชีวิต
หาให้เจอ แล้วท่านจะหลุดพ้น