dการแก้ปัญหา
 

การแก้ปัญหาบางอย่าง เราต้องทำเหมือนไม่ได้ทำ  พูดเหมือนไม่ได้พูด แต่ขอให้ทุกอย่าง
เป็นอย่างที่เราคิดก็พอ
ปัญหาบางอย่าง อาจไม่ต้องการคำอธิบาย หากแต่ต้องการความนิ่งสงบ  เพราะความนิ่งเป็น
สิ่งที่มีพลังมหาศาล ยิ่งกว่าพลังงานใด ๆ