การทดสอบเดือนสำคัญ

ในตามความจริงนั้น โค้งสุริยยาตร์ ระหว่าง จุดเมษ กับ แอดเมตอส บางปี ก็อำนวยให้เราสามารถที่จะวินิจฉัยได้เหมือนกัน ว่าในเดือนนั้น ๆ น่าจะเป็นเดือนสำคัญในชีวิตของเจ้าชะตาหรือไม่ ด้วยวิธีการทดสอบเหตุการณ์ พลัดพราก ย้อนหลัง

ดังตัวอย่าง เช่น ในเดือนมีนาคม 2518 แอดเมตอส โคจรอยู่ ณ ตำแหน่ง ประมาณ 4 พภ.35 ถึง

4 พภ.49 ห่างจาก จุด ที่ทำมุม 45 องศา กับจุดเมษ เท่ากับ 10.25 องศา และ 10.11 องศา เมื่อแปลงอายุเป็นปีก็จะเท่ากับ 10 ปีกว่าเล็กน้อย ในการคิดโค้งสุริยยาตร์โดยละเอียดต้องคิดเดือน มีนาคม คือให้ถือเสมือนว่า เจ้าชะตาเกิดในเดือนนี้ หากสอบชีวิตจริงของเจ้าชะตาแล้วปรากฏเมื่อ 10 ปี กว่าที่ผ่านมานี้ 2508 มีเหตุการณ์พลัดพรากจากกันเกิดขึ้นแก่เขา เช่นย้ายที่อยู่ที่เรียนหรือพลัดพรากจากสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ก็ย่อมจะหมายความว่า ประมาณเดือน มีนาคม นี้ เหตุการณ์ที่สำคัญ ๆ จะบังเกิดขึ้นแก่เขา หากสอบแล้วไม่ปรากฏว่าได้ประสบเหตุการณ์ดังกล่าว เดือน มีนาคม นี้ก็จะไม่มีเหตุการณ์สำคัญในชิวิตที่น่าสนใจเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตา

อย่างไรก็ดี ในการตรวจสอบเดือนสำคัญสำหรับชีวิตของเจ้าชะตาที่แน่นอนกว่านี้ ท่าน ย่อมสามารถที่จะปฏิบัติได้ โดยไม่ยาก โดยใช้ เสาร์ พฤหัส รวมทั้ง อังคาร ด้วย เป็นตัวสอบ ด้วยวิธีสอบ กับจุดเมษ เช่นเดียวกัน กล่าวคือ โดยอาศัยระยะระหว่าง เมษ กับ ดาวพระเคราะห์จารที่ใช้ทดสอบเช่นเดียวกับสอบโดย แอดเมตอส

  1. โค้งสุริยยาตร์ ระหว่าง เมษ กับ เสาร์ จะแสดงถึงการพลัดพรากจากกันในอดีต
  2. โค้งสุริยยาตร์ ระหว่าง เมษ กับ พฤหัส จะแสดงถึงประสบโชคลาภ ในอดีต
  3. โค้งสุริยยาตร์ ระหว่าง เมษ กับ อังคาร จะแสดงถึงความไม่อยู่เฉย ในอดีต ทั้งนี้รวมทั้งการได้รับบบาดเจ็บ เมษ/อังคาร

การสอบระยะระหว่าง เมษ กับ พฤหัส เสาร์ อังคาร ตามที่กล่าวมานี มักอำนวยให้เราทราบ วัน ที่จะเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ได้บ่อย ๆ ดังนี้ก็เพราะ ดาวพระเคราะห์ทั้ง 3 โคจรค่อนข้างเร็ว เมือ่นำมาใช้ทำการสอบด้วย