การปรับดวงชะตาเกิดให้ตรง

  1. การปรับดวงชะตาที่การกา เวลาเกิดที่แน่นอน หรือการหา เวลาเกิดที่ถูกต้อง ตามกฎเกณฑ์ของยูเรเนียนในขณะเดียวกัน สำหรับกรณีไม่ทราบเวลาเกิด หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเวลาเกิด มีวิธีการ หาเวลาเกิดให้หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับเวลาเกิด ให้แก่เจ้าชะตา ได้อีกด้วย
  2. ความมุ่งหมาย การเกิด คือปรากฏของ เหตุการณ์สำคัญ อันหนึ่ง ในชีวิตของมนุษย์ หรือของ สิ่งอื่น ๆ ที่ต้องการจะปรับดวงชะตาสิ่งนั้น ๆ ณ จุดเกิด สามารถนำไปใช้ในการบอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตของเจ้าของดวงชะตานั้น ๆ ได้ เกี่ยวกับเรื่อง จุดเกิด ของการเกิด ของมนุษย์ ปรากฏว่าได้เกิดเป็นปัญหาขบคิดและถกเถียงกันไปต่าง ๆ ว่า จะถือเอาเวลาในตอนใด หรือขั้นตอนใด ของการเกิดกันแน่ ดังเช่น ขณะเห็นศรีษะ ขณะคลอดเต็มตัว ขณะหายใจครั้งแรก ขณะตัดสายสะดือ ฯลฯ และก็มีท่านผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านทั้งในประเทศและต่างประเทศลงความเห็นว่า ถือตรง ขณะหายใจครั้งแรก กล่าวคือใช้เวลา ณ ขณะที่เจ้าชะตาเปล่งเสียงร้องครั้งแรก เป็นเวลาในการคำนวณดวงชะตา และกำหนดเอา เป็นเวลาเกิด ของเจ้าชะตาทุกคนไป อย่างไรก็ดี มีทัศนะไปอีกอย่างหนึ่ง ของนักโหราศาสตร์จากต่างประเทศเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกัน

กล่าวคือสันนิษฐานว่าเวลาเกิดคือ เวลา ณ ขณะเกิดของเจ้าชะตา ซึ่งเมื่อนำมาใช้ในกิจกรรมสำหรับการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์แล้ว จะอำนวยให้สามารถพยากรณ์ชีวิตของเขาได้ด้วยความแม่นยำอะไรเวลานั้น ๆ ก็จะไม่ใช่เวลาเกิดที่แท้จริงของเจ้าชะตา และก็ไม่น่าจะเป็นเวลาเกิดเขาจริง ๆ เพราะไม่ใช่ นาทีทอง หรือเวลาสำคัญในชีวิตของเขา จึงไม่ควรสนใจ เนื่องจากเหตุตามที่ได้กล่าวมานี้ จึงไม่เป็นการสมควรอย่างยิ่ง ที่ผู้พยากรณ์จะยอมรับหรือยึดถือเวลาเกิดที่เจ้าชะตาบอกให้เคร่งครัดจนเกินไป และใช้ข้อมูลหรือใช้มูลฐานในการพยากรณ์อย่างจริงจัง โดยมิได้ทดสอบให้เป็นที่ประจักษ์แจ้งว่า เวลาเกิดตามที่เจ้าชะตาบอกนั้น เมื่อนำไปใช้ในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์แล้วผลการพยากรณ์ที่ได้รับถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ทั้งใน พื้นดวงชะตา และการพยากรณ์จร หรือเปล่า

ปัจจัยในดวงชะตาที่ได้รับผลกระเทือน หรือมีตำแหน่ง คลาดเคลื่อน มากที่สุด ถ้าหากเวลาคลาดเคลื่อนคือ

เมอริเดียน และ ลัคนา ตำแหน่งของปัจจัยทั้ง 2 นี้ จะคลาดเคลื่อนไป 1 องศา หากเวลาเกิดคลาดเคลื่อนไป 4 นาที กล่าวคือ หากเวลาเกิดคลาดเคลื่อนแล้ว ตำแหน่งในดวงชะตาของเมอริเดียนก็ดี ของลัคนาก็ดี จะคลาดเคลื่อนจากตำแหน่งที่ควรจะเป็นไป ในอัตรา 1 องศา ต่อ 4 นาที เช่นหากคลาดเคลื่อน 8 นาที ตำแหน่งของเมอริเดียนและลัคนาก็จะคลาดเคลื่อนไปจากตำแหน่งที่เป็นจริง 2 องศา โดยประมาณ ถ้าเวลาเกิดคลาดเคลื่อนไป 12 นาที ตำแหน่งของปัจจัยทั้ง 2 นี้ ต่างก็จะคลาดเคลื่อนไป 3 องศา เป็นต้น ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะ เมอริเดียนและลัคนา มีอัตราการโคจร องศาละ 4 นาที เนื่องจาก ตำแหน่งของ เมอริเดียนและลัคนา มีความสัมพันธ์กับ เวลาเกิด ดังได้กล่าวมา การที่จะพิจารณาว่า เวลาที่เจ้าชะตาบอกมานั้น ถูกต้องเพียงใดหรือไม่ จึงอาจสอบดูได้ โดยอาศัยพิจารณาพระเคราะห์สนธิหรือโครงสร้างดาวพระเคราะห์ที่มี เมอริเดียน และลัคนา ร่วมอยู่ด้วย หากการทอสอบปรากฏว่า สิ่ง ที่อ่านได้จากดวงชะตา ตากปกติจะเลือกอ่านจากพระเคราะห์สนธิที่ง่าย ๆ ไปสลับซับซ้อนจนเกิดเป็นปัญหา และจะต้องมีอิทธิรุนแรงอย่างน่าจะเห็นประจักษ์ด้วย ก็ย่อมจะหมายความว่า ตำแหน่งของ เมอริเดียน และ ลัคนา ที่คำนวณมาจากเวลาเกิดที่เจ้าชะตาบอกนั้น คลาดคลื่น ซึ่งก็หมายถึงว่า เวลาเกิดที่เจ้าชะตาบอกมานั้น คลาดเคลื่อน แต่ถ้าหากผลการทดสอบปรากฏว่า สอดคล้องกันกับชีวิตอันแท้จริงของเจ้าชะตาดี เมอริเดียนและลัคนา ที่คำนวณมาก็จะถูกต้อง เวลาเกิดที่บอก ก็ถูกต้อง สำหรับในกรณีผลการสอบไม่ตรงกับชีวิตจริงของเจ้าชะตา ผู้พยากรณ์อาจถือโอกาส ปรับตำแหน่ง ของเมอริเดียน และ ลัคนา โดยวิธีการทดสอบเลื่อนปรับตำแหน่งโดยใช้โปรแกรม

suad โดยปรับเวลาเกิดให้มากขึ้นหรือน้อยลงของตำแหน่งเดิมสัก 2 – 3 องศาตามความเหมาะสม ถ้าเจ้าชะตาบอกว่าเวลานี้ เป็นเวลาที่แน่นอนและน่าเชื่อถือ ก็อาจปรับเวลาเลื่อนเพียง 1 – 2 องศา แต่ถ้าเป็นเวลาเกิดที่ไม่ค่อยแน่นอน กล่าวคือเจ้าชะตาบอกว่าทราบมาโดยประมาณ ก็อาจมีความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนตำแหน่งเมอริเดียน ไปมาในย่านที่กว้างกว่านั้น ซึ่งอาจกว้างถึง 3 – 4 องศาหรือมากกว่านั้นได้ นักโหราศาสตร์จะลองเลื่อนตำแหน่งเมอริเดียนหรือลัคนานี้ไปมาพร้อมกับลองสอบตำแหน่งที่เลื่อนมาใหม่นี้ดูที่จะจุด ๆ ไป จะพบว่า ชีวิตของเจ้าชะตา ทั้งพื้นดวงชะตาและการพยากรณ์จรย้อนหลัง สอดคล้องกับตำแหน่งของ เมอริเดียนและลัคนา กล่าวคือ ต้องสอดคล้องทั้งเมอริเดียนและลัคนา จะสอดคล้องเพียงสำหรับเมอริเดียน อย่างเดียว หรือสอดคล้องเพียงสำหรับลัคนาอย่างเดียว ไม่ได้ เมอริเดียนใด และลัคนาใดให้ผลการพยากรณ์ ตรงตามความเป็นจริงมากที่สุด เมอริเดียนและลัคนา ชุดนั้นก็จะเป็นเมอริเดียนและลัคนา ที่แท้จริง ของเขา และเมื่อเราทำการคำนวณ ย้อน ขึ้นไปหา เวลาก็จะได้เวลาเกิดที่แท้จริงของเขา และนั่นก็คือ วิธีการปรับดวงชะตาอีกแบบหนึ่ง ที่ง่ายที่สุด ซึ่งนิยมใช้กันในทางปฏิบัติ

อนึ่ง เนื่องจาก โดยธรรมดาแล้ว นักโหราศาสตร์ย่อมสนใจ ผลการพยากรณ์ มากกว่าที่จะสนใจเวลาเกิดที่ถูกต้อง เว้นแต่เจ้าชะตาเขามีความประสงค์ที่จะทราบ เพราะฉะนั้น ในทางปฏิบัติจริงผู้พยากรณ์มักไม่ทำการคำนวณย้อนไปหาเวลาเกิดอย่างจริงจัง เพราะสิ้นเปลืองเวลามากมาย แต่เขาจะสนใจแต่จุดเมอริเดียนกับลัคนา ที่ได้ปรับมาแล้ว เท่านั้น ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใด มีสมผุส ประมาณเท่าใด เพราะในการพยากรณ์ดวงชะตานั้น เราพยากรณ์โดยเมอริเดียนกับลัคนา เราไม่ได้ใช้เวลาเกิดสำหรับพยากรณ์ เว้นการพยากรณ์ที่ต้องการความพิถีพิถันเป็นพิเศษเท่านั้น ดังเช่นมีการใช้ การพยากรณ์จรสุริยะคติประกอบเป็นต้น อย่างไรก็ดี หากต้องการจะทราบเวลาเกิดที่ถูกต้อง นักพยากรณ์ก็จะใช้วิธีการใช้เกณฑ์เฉลี่ย 1 องศา ต่อ 4 นาที เช่นถ้าเลื่อนตำแหน่งเมอริเดียนหรือลัคนาห่างจากตำแหน่งเดิมไป 1 องศา ก็จะแก้เวลาเกิดไป 4 นาที เช่นตำแหน่งเมอริเดียนที่ปรับแล้วมีสมผุสมากกว่าตำแหน่งเดิมที่ได้จากเวลาเกิดที่เจ้าชะตาบอกอยู่ 1 องศา 30 ลิปดา เวลาเกิดที่แท้จริงของเจ้าชะตาก็จะมากกว่าเวลาเกิดที่เขาบอก 6 นาที ดังนี้เป็นต้น

จึงอาจ สรุป ความมุ่งหมายของการปรับดวงชะตา ได้ว่า ปฏิบัติเพื่อ ปรับตำแหน่ง ของปัจจัยต่าง ๆ ในดวงชะตา โดยเฉพาะคือ เมอริเดียน และ ลัคนา เพื่อให้สิ่งที่ได้ จากการอ่านดวงชะตา ตรงกับชีวิตจริง ของเจ้าชะตา เมื่อได้รับการปรับโดยถูกต้องแล้ว ก็จะอำนวยประโยชน์ให้สามารถนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและมีความแม่นยำสูงสุด

ส่วนดวงชะตาที่ไม่ได้มีการปรับนั้น ก็เหมือนกับปืนที่ไม่ได้ทำการยิงทดลอง จึงหวังความแม่นยำแน่นอนได้ยาก เป็นของธรรมดา การคลอดจากครรภ์มารดาของทารก อุปมาได้เหมือนกับกระสุนแล่นออกจากปากลำกล้องปืนเพื่อไปสู่เป้าหมายอันหนึ่ง มิได้เริ่มต้นที่ปากลำกล้องปืนฉันใด ชีวิตนอกครรภ์มารดาของมนุษย์เราก็ไม่ควรจะเริ่มต้นตรงจุดใดจุดหนึ่งที่แน่นอนฉันนั้น ไม่ว่าจะเป็น ขณะเห็นศรีษะ ขณะร้องครั้งแรก หรือขณะตัดสายสะดือ ฯลฯ ก็ตาม ในกรณีเรื่องปืน ผู้ที่สามารถจะทราบได้ว่า จุดตั้งต้นของวิถีกระสุนอยู่ตรงจุดใด ก็คือนายช่างเทคนิคผู้มีความเชี่ยวชาญเรื่องปืนโดยเฉพาะ ในทำนองเดียวกัน สำหรับกรณีดวงชะตาของบุคคล ผู้ที่จะสามารถกล่าวรู้ว่า วิถีชีวิตของมนุษย์เริ่มต้นตรงจุดไหนนั้น หาใช่บุคคลข้างเคียงของเขาไม่ นักโหราศาสตร์ผู้ซึ่งได้รับการฝึกและศึกษาแล้วต่างหาก จึงจะวินิจฉัยได้

การปรับเวลาเกิดขั้นที่หนึ่ง
วิธีการปรับดวงชะตา ความจริงแล้วไม่มีอะไรสลับซับซ้อน กล่าวคือ หากเป็นการทราบเวลาเกิดโดยใกล้เคียง หรือโดยประมาณ การปรับจะปฏิบัติโดย ใช้ เมอริเดียน กับ ลัคนา แต่ถ้า ไม่ทราบเวลาเกิด การปรับจะปฏิบัติโดยใช้ จันทร์ สำหรับกรณีไม่ทราบเวลาเกิดนี้ ผู้ปรับจะต้องพิจารณา จันทร์ อย่างใกล้ชิดโดยเทียบเคียงไปกับ โค้งสุริยยาตร์ของเหตุการณ์ที่ทราบในหนหลัง การพิจารณาทั้ง ครึ่งหนึ่งของโค้งสุริยยาตร์ เต็มโค้งสุริยยาตร์ สองเท่าโค้งสุริยยาตร์ และพิจารณาหาตำแหน่งที่ควรจะเป็นของ จันทร์ ในดวงชะตา ว่าน่าจะมีสมผุสเท่าใด ในกรณีการใช้ จันทร์ นี้ให้เลือกใช้เหตุการณ์ที่ทราบในอดีตที่สำคัญที่สุด ที่เจ้าชะตาเข้าไปพัวพันกับ บุคคลเพศหญิง หรือกับกลุ่มชน หรือ เหตุการณ์ที่กดดันจิตใจ มีผลกระทบกระเทือนใจ ซึ่งเหตุการณ์จำพวกนี้ ตามปกติแล้วจะเป็นเรื่องของจันทร์ จรตามอายุขัย ทั้งสิ้น

กรณีไม่ทราบเวลาเกิด

การปรับดวงหาเวลาเกิดโดยอาศัย จันทร์
กรรมวิธี คือหาตำแหน่ง จันทร์ ในดวงชะตา ที่ควรจะเป็น โดยอาศัยเหตุการณ์ในลักษณะดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นจากประวัติที่ทราบ เมื่อได้ตำแหน่งของจันทร์ที่น่าจะเป็นไปได้อย่างมากที่สุดแล้ว ขั้นต่อไปก็คือ คำนวณ ย้อนขึ้นไปหาเวลาเกิด ( คำนวณ กลับ กันกับการคำควณตำแหน่งจันทร์ ) ใช้เวลาเกิด