เกษตรประจำวัน
ไว้พยากรณ์เหตุการณ์ที่สำคัญประจำวันให้ทำการตั้งจุดดังนี้
กด F5 สร้างตัวแปร 1 = AR+AR-SU จุดนี้ไปตรงกับดาวหรือปัจจัยอะไรก็ตามทั้งในพื้นดวงและจรก็จะบอกเหตุการณ์นั้น ทั้งด้านดีและด้านร้าย หรือไปตรงกับศูนย์รังสี หรือจุดอิทธิพลที่เราสร้างขึ้นมาก็ได้ หรือไปตรงกับดาวดีหรือดาวร้ายก็สามารถไปใช้ในการบอกเวลาดี ๆ ประจำวันได้

โค้งสุริยาตร์ประจำวัน
ใช้สำหรับการพยากรณ์ในรอบวัน ใช้คำนวณดวงกำเนิด ดวงทินวรรษ( Sola Return) โค้งสุริยาตร์ประจำวันนี้ จะโคจรวันละประมาณ 1 องศา
สูตรในการคำนวณ กด F5 สร้างตัวแปร 2 = SU(จร) – SU (กน) เราสามารถใช้ดวงสงการณ์แทนได้ก็ทำการเปลี่ยน SU(กน) เป็น SU ในดวงสงการณ์ คืออาทิตย์ที่ตำแหน่ง 00.00 ในราศีมังกร ให้ใช้ในการดูเหตุการณ์รายเดือนบนดวง Full Moon ก็ได้ ว่าภายใน Full Moon นี้ ถึง Full Moon หน้าจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในวันไหนของช่วง Full Moon หรือ New Moon ถึง New Moon ก็ได้ เป็นการพยากรณ์รายเดือนเพื่อการวันก็ได้

การพยากรณ์รายวัน

ให้ดูการโคจรของจันทร์จร จะให้ดูเหตุการณ์รายชั่วโมง โดยใช้เวลา 2.50 ชั่วโมง ต่อ 1 องศาตรวจเหตุการณ์รายนาที ให้ดูที่ MC จรรายวันโคจรได้ประมาณชั่วโมงละ 13.33 องศา หรือ 4 นาทีต่อ 1 องศา

การพยารณ์รายชั่วโมงสำคัญ
เป็นการพยากรณ์ที่ต้องใช้ความชำนาญพอสมควร เพื่อหาชั่วโมงที่จำเกิดเหตุการณ์ สำคัญที่จะเกิดเหตุที่ต้องการค้นหาทั้งด้านดีและด้านร้าย โดยใช้สูตร ดังนี้กด F5 สร้างตัวแปรขึ้นมา 1= MO (จร) – SU (จร) แล้วเลื่อนเปลี่ยนชั่วโมงในโปรแกรมไปเรื่อย ๆ จนถึงจุดหรือปัจจัยที่เรากำหนดขึ้นที่น่าสนใจก็เป็นชั่วโมงนั้น หรือหาชั่วโมงดีประจำวันก็ได้

การพยากรณ์รายนาที
เป็นการพยากรณ์ที่ละเอียดที่สุด การคำนวณหานาทีที่สำคัญ เราใช้สูตร ดังนี้
กด F5 สร้างตัวแปร 1= MC(จร) – SU (จร) ระยะเชิงมุมจะบอกเหตุการณ์นาที่ที่จะเกิดอะไรขึ้นทั้งด้านดีและด้านร้าย และกดเปลี่ยนโปรแกรมเป็นรายนาทีจนจุดที่เราตั้งขึ้นไปตรงกับดาวหรือปัจจัยที่เราตั้งขึ้นมา
การหาสถานที่สำคัญที่จะเกิดเหตุการณ์รายนาทีมีสูตรดังนี้
กด F5 สร้างตัวแปร 1= AS (จร) – SU(จร) จะบอกถึงสถานที่และสิ่งแวดล้อมของเหตุการณ์นั้น ๆ และลัคนาจรจะบอกเรื่องของสถานที่และสิ่งแวดล้อมแต่ไม่บอกเหตุการณ์ที่จะเกิด ต้องไปดูจาก MC จรรายวัน