ตำแหน่งสัมพันธ์ ( Aspect )
ตำแหน่งสัมพันธ์ คือ ลักษณะเชิงมุม ที่ดาวพระเคราะห์หรือปัจจัยต่างๆ เช่น ศูนย์รังสี หรือ จุดอิทธิพล กระทำต่อกัน
ตำแหน่งสัมพันธ์ หรือ ลักษณะเชิงมุมที่ดาวหรือปัจจัยกระทำต่อกันนี้ มีความสำคัญแก่การพยากรณ์ในวิชาโหราศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ในการที่ดาวดวงหนึ่ง หรือ ปัจจัยต่างๆ จะส่งอิทธิพลไปถึงดาวอื่น หรือ ปัจจัยอื่น ได้เพียงใดนั้น จะขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งสัมพันธ์ หรือ ลักษณะเชิงมุมระหว่างดาว หรือปัจจัยนั้นๆ เป็นสำคัญ
1. ตำแหน่งสัมพัมธ์ชุด จตุโกณ
    1. มุมชุด เป็นจำนวนเท่าของ 45 องศา คือ 0 , 45 , 90 , 135 , 180 , 225 , 270 , 315 , 360 องศา
2. ตำแหน่งสัมพันธ์ชุด ตรีโกณ
    ตำแหน่งสัมพันธ์ชุดตรีโกณ หรือเรียกเชิงมุมชุดตรีโกณ ได้แก่
    2.1 มุมชุด เป็นจำนวนเท่า ของ 60 องศา คือ 0 , 60 , 120 , 180 , 240 , 300 , 360 องศา
    2.2 มุมชุด เป็นจำนวนเท่าของ 30 องศา คือ มุมที่ซอยแบ่งครึ่ง 60 องศาลงไปอีก ซึ่งได้แก่มุม
    0 , 30 , 60 , 90 , 120 , 150 , 180 องศา
    2.3 นอกจากนี้ยังมีมุมที่อยู่แบ่งครึ่งย่อยลงไปอีก แต่ไม่มีความสำคัญคือ มุมเป็น จำนวนเท่าของ 15 องศา และมุมเป็นจำนวนเท่าของ 7.5 องศา

ระยะวังกะ ( Orbit )
คือระยะเชิงมุม ที่ยอมให้ห่างจากตำแหน่งสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งหากความห่างมีค่าน้อยกว่าระยะวังกะ ที่บังคับนี้ ยังถือว่าเชิงมุมนั้น ๆ ยังมีตำแหน่งสัมพันธ์ที่ควรพิจารณาอยู่
เช่น ตำแหน่งสัมพันธ์ชุดเป็นจำนวนเท่าของ 45 องศา บังคับว่า ให้ใช้ระยะวังกะไม่เกิน 1 องศา ดังนี้ หาก ดาวพระเคราะห์ 2 ดวงใด ๆ เช่น ศุกร์ กับ อังคาร ทำมุมกัน หรือมีระยะเชิงมุมกัน 134 องศา หรือ 136 องศา ก็ดี ก็ให้อนุโลมว่า อังคาร มีตำแหน่งสัมพันธ์กับ ศุกร์ 135 องศา คือ ทำมุมเป็นจำนวนเท่าของ 45 องศาได้ แต่ถ้าหากระยะวังกะมากว่านี้ เช่นทำมุมกัน 133  องศา เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ระยะวังกะ 1 1/2 องศา โตกว่าระยะวังกะที่บังคับไว้ เช่นนี้ถือว่า ดาวคู่นี้ ไม่มีตำแหน่งสัมพันธ์แก่กัน ระยะวังกะที่ยอมให้ใช้ได้นี้ โหราศาสตร์แนวจิตวิทยากำหนดไว้ต่างๆ กัน และส่วนใหญ่เมื่อนักศึกษามีประสบการณ์มากขึ้น เขาอาจพิจารณาใช้ระยะวังกะอย่างไรก็ได้ แต่ น้ำหนัก ในการพยากรณ์ย่อมจะลดหลั่นกันไป กฎสำคัญเกี่ยวกับระยะวังกะ ซึ่งผู้ศึกษาจะ ต้องคุ้นเคยเสียตั้งแต่บัดนี้ ก่อนที่จะพบการใช้จริง ๆ ก็คือ ระยะวังกะยิ่งน้อย อิทธิพลยิ่งแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว สำหรับโหราศาสตร์ยูเรเนียน กำหนด ระยะวังกะ ที่ยอมให้ใช้ได้ไว้ดังนี้ตำแหน่งสัมพันธ์ชุดเป็นจำนวนเท่าของ 45 องศา ใช้ระยะวังกะ ไม่เกิน 1 องศาตำแหน่งสัมพันธ์ชุดเป็น จำนวนเท่าของ 22 องศาครึ่ง ใช้ระยะวังกะ ไม่เกิน 30 ลิบดาสำหรับตำแหน่งสัมพันธ์ 0 , 90 , 180 , 270 , 360 นั้น เป็นตำแหน่งสัมพันธ์ ที่ให้ผลในการพยากรณ์มาก เฉพาะการพยากรณ์ดวงชะตากำเนิด อาจยอมให้ใช้ระยะวังกะไม่เกิน 2 องศาได้  แต่อิทธิพลในการแสดงผลของดาวพระเคราะห์หรือปัจจัยต่าง ๆ ย่อมลดลง เป็นอย่างมาก เป็นธรรมดา