จุดศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลที่น่าสนใจ

หมวดบุคคล

ปู่ย่าตายาย                             SU+SA-ZE

พ่อตา                                     SU/CU

พ่อ                                          SU+SA-KR

แม่                                           AS+MO-MA

พ่อแม่                                     SU/MO

พี่ชายน้องชาย                      SU/CU

บุตร                                        MC/JU

ญาติผู้ใหญ่                            VE+MA-SA

ญาติร่วมสายโลหิต              VE+MA-AR

แพทย์                                     SU+HA-AS

หมอฟัน                                 AS+HA-SU

นางพยาบาล                         VE+KR-NE

ครู                                           MC+SA-AP

ครูชาย                                    AR+SA-AP

ครูหญิง                                  MO+SA-AP

ลูกจ้าง                                    AS/KR

เจ้าหน้าที่ธนาคาร                JU+AP-KR,SU+AP-JU

นักโหราศาสตร์                   UR+AP-SU,KR+AP-UR,MC+AP-UR,NE+KR-AD

ข้าราชการ                             AR+MO-KR,KR+KR-MO,AS/KR

อาชีพทหาร                          SU+MA-KR

นักมวย                                   MC+KR-MA,SU+KR-MA

คนใช้ชาย                             MA/HA

คนใช้ในบ้าน                       VE/HA

นักการฑูต                             ZE+KR-VE

โสเภณี                                   VE+HA-MC

โสเภณี                                   VE/MA=JU/HA

ผู้ประสาทความรู้                 AR+SA-PO

นักบิน                                    SU+NE-KR

นายพลและจอมพล             SU+ZE-KR,ZE-KR-SU

นักธุรกิจชาย                         SU/JU=MA/AP

นักธุรกิจหญิง                       MO/JU=MA/AP

ราชาที่ดิน                              AR+KR-SA

เจ้าของไร่ นา ขนาดใหญ่   MC+KR-SA

วิศวกร                                    SU=ME/NE=MA/UR

นักกฏหมาย                          ME+JU-SU=MC

ช่างเพชรพลอย                    VE+JU-AR

นายยกรัฐมนตรี                   JU+KR-VU

พ่อค้า                                     MC+MC-AP,AR+AP-MC,MA+AP-SU,JU+AP-KR

ช่างวาด จิตรกร                    ME+VE-MO=NE,CU+KR-NE

พระ                                        SU+CU-HA

พระมีตำแหน่ง                     VE+PO-SU

นักดนตรี                               SU+AP-VE

นางชี                                     MO+NE-VE

นายทหาร                              MC+KR-MA

คนทรง                                  AR+MO-PO,AR+PO-AR

ช่างเครื่องยนต์                     MA+ZE-SU

นักการเมือง                          KR+VU-SU

ตำรวจ                                    MC+MA-KR, MC+KR-MA

ทนายความ                            KR+AP-MO

ผู้พิพากษา                             JU+ZE-MA

โฆษกสถานีวิทยุ                  NE/ZE=MO/ME,ME/NE=AR/UR

นักแสดง                               MC+NE-SU

มือปืน                                    ZE/KR=MA/JU

โสเภณีตามท้องถนน          MO+HA-VE

คนขายของ                           ME/VE

ผู้วิเศษ                                    MC+CU-NE=VU

นักแสดงตลก                       VE+HA-ME

นักเดินเรือทะเล                   NE+HA-MC

คนขับรถ                               MO+ZE-AR

ประชาชน                             AR+AR-MO,AR/MO

 

บ้านและสถานที่ 

บ้านบิดามารดา                    = AS/CU

ที่อยู่อาศัย บ้าน อาคาร        = AS/CU

บ้านของตนเอง                    = AS+CU-AR

ที่อยู่อาศัย                              = AS+CU-AR

บ้านบิดา                                = AS+AD-CU

อาคารบ้านเรือน                  = JU/SA

อาคารใหญ่ ปราสาท           = JU+SA-KR

อาคารที่ตั้งโดดเดี่ยว            = JU+SA-VU

การสร้างบ้านเรือน             =  JU+SA=SU+PL

สถานที่ บริเวณ                    = AR/AS

ถนน                                       =AR+AS-ME

โรงหนัง                                                = AR+AS-VE

พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์             = AR+AS-JU

ไร่ นา                                     = AR+AS-SA

สถานที่                                  = AS

ร้านขายปืน                           = AS+AP-ZE

การเดินทาง

เครื่องบิน                              = SU/NE

ยานพาหนะในแวดวงที่แคบ =  AS+ME-MO

ยานพาหนะ                          =  MO/ME

รถยนต์                                   =  MO+ME-ZE=NE

นักบิน                                    =  SU+NE-KR

คนขับรถ                               =  MO+ZE-AR

ผู้เดินทาง                               =  ME+SA-NO

คณะเดิน                                                                                                                                

นักเดินเรือทะเล                   =  NE+HA-AR

การเดินทางรอบโลก           =  ME+SA-AR

การเดินทางครั้งใหญ่          =  ME+SA-NO

การเดินทาง                          =  SU+ME-AR , ME/SA

การเดินทางไปพักผ่อน      =  ME+SA-JU

การเดินทางไกล                   =  ME+SA-VU

การเดินทางทะเล                 =  NE+HA-SU

การเดินทางเครื่องบิน         =  ME+SA-NE

การถึงแก่กรรมเพราะทางรถยนต์ = MA+HA-ZE=AR

การถึงแก่กรรมเพราะเดินทางด้วยเครื่องบิน = NE+NE = ME/NE =AR

ขับรถ                                     =  ME+SA-MO

เดินทาง                                 =  ME+SA-NO

การเดินทางที่มีโชค             =  ME+SA-JU

ออกเดินทางโดยฉับพลัน  =  ME+SA-UR

เรื่อง เวลา

วันถึงแก่กรรม                      = SU+SU-HA

ชั่วโมงมรณะ                        = MO/HA

วันและชั่วโมงแห่งความตาย = MO+AD-SU

ชั่วโมงถึงแก่กรรม               =  MA+SA-MO

วันมรณะ                               =  HA+HA-SU

พีธีศพการถึงแก่กรรม         =  AS+SA-MA

พิธีศพ ณาปนกิจ                  =  SA+SA-MA

เมรูเผาศพ                              =  AR+AD-ZE

บิดาถึงแก่กรรม                    =  MA+SA-KR

มารดาถึงแก่กรรม                =  AR+HA-MO

บุตรถึงแก่กรรม                    =  MA+SA-MA/JU

การบาดเจ็บ                           = AR/MA, AR+MA-UR

การตายเพราะถูกยิ่ง            = SA+ZE-MA

มรดก                                      = UR+NE-JU

ผีหลอก                                  = UR+NE=HA+PO=SA

การไล่ผี                                 =  UR+NE=SA+PL

ไสยศาสตร์                            = HA/AP