การสร้างสูตรพระเคราะห์สินธิ หรือจุดอิทธิพล a+b-c

การสร้างสูตรนั้น คือการสร้าง เงื่อนไขหลัก นั่นเองโดยการใช้ปัจจัยโหราศาสตร์โดยตรง เนื่องจากทางโรงเรียนฮัมเบอร์กไม่มีเอกสารแสดงถึงวิธีการสร้างเป็นหลักฐาน เพราะต้องการให้ท่านนำเอา ข้อยุติ ซึ่งก็คือคำแปลต่าง ๆ ในหนังสือ ซึ่งผ่านกรรมวิธีมาเสร็จเรียบร้อยแล้วไปใช้ทอสอบเท็คนิคการพยากรณ์ของท่านวิตเตอร มากกว่าที่จะเพ่งเล็งถึงกรรมวิธีในการสร้าง เพราะกรรมวิธีนั้นถือกันเป็นมาตรฐานอยู่แล้ว ไม่ใช่ของใหม่
ทางท่านพลตรี ประยูรฯ จึงขอแนะนำเอาแบบฉบับการสร้างของ นาย ไรน์โฮลท์ เอเบอร์ติน มาเผยแพร่ เพื่อนักท่านซึ้งพึ่งคุ้นเคยกันกับหลักการอุปมามาใหม่ ๆ จะได้ทราบแนวทางสำหรับวิจัย  และประการสำคัญก็คือ เข้าใจ วิธีการสร้าง เงื่อนไขหลัก ที่ถูกต้องสมบูรณ์ สำหรับใช้เป็นพื้นฐานในการพยากรณ์ต่อไป
นาย เอเบอร์ติน มีวิธีการง่าย ๆ ในการสร้างสูตรพระเคราะห์สนธิ โดยวิธีการแบ่งขั้นการแสดงอิทธิผลของศูนย์รังสี
(หรือปัจจัย ๆ ) ออกเป็น

1.     ธรรมชาติ (อิทธิพลโดยทั่วไป)
2.
    ผลทางด้านจิตวิทยา
3.     ผลทางด้านจิตวิทยาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นข้อยุติในกรรมวิธีการอุปมา เพื่อให้เข้าใจได้รวดเร็ว ใคร่ขอเสนอตัวอย่างการสร่างสูตร เสาร์/มฤตยู ดังต่อไปนี้

โครงสร้างที่พิจารณา                          เสาร์/มฤตยู
ธรรมชาติ                                              เสาร์
= ความจำกัด

                                                                มฤตยู = ควมขี้ตื่น

ผลทางด้านจิตวิทยา                             เสาร์/มฤตยู  =  การมีความเครียดทางด้านจิต
ผลทางด้านจิตวิทยาที่จะเกิดขึ้น

                      ร้อนรุ่มกลุ่มใจ                      ประสาทไม่ปกติ   การมีปฎิกิริยาต่อต้าน                         ต้องการอิสระ

                    ไม่มีความสงบสุขกายในสิ่งแวดล้อม                         พลัดพราก                           ใช้กำลังต่อสู้
สรุปแล้ว เสาร/มฤตยู จึงแปลว่า ไม่มีความสุขภายในสิ่งแวดล้อม พลัดพราก ใช้กำลังต่อสู้ หรือชอบการก่อการวิวาท
นอกจากนี้ นาย เอเอบร์ติน ยังพยายามที่จะใช้กฎของความเป็นสี่ทางด้านจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์จุดอิทธิพลทางด้านดีและด้านร้าย จำแนกเป็น ด้านคุณ กับ ด้านโทษ อีกด้วย ในทำนอง ด้านเสียของ คนกล้า บ้าบิ่น และด้านดีของคนขี้ขลาด แต่ไม่ค่อยมีความจำเป็นมากนัก

จึงเห็นได้ว่า ในการ สังเคราะห์ คำพยากรณ์นั้น ผู้สังเคราะห์หรือผู้ออกแบบจำเป็นที่จะต้องใช้ความรู้ทางด้านจิตวิทยาและมีความรอบคอบเป็นอย่างมาก ท่สำคัญก็คือ เวลา การสร้างเงื่อนไขหลัก เพื่อนำไปใช้สำหรับการพยากรณ์เหตุการณ์ต่าง ๆ ควรยึดแนวทางตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ กล่าวคือ ควรคำนึงถึงเจ้าชะตาในระดับต่าง ๆ ด้วย ระดับกายสังขาร ระดับจิตสังขาร และระดับสัญชาติญาณ การพยากรณ์ก็จะยิ่งมีความแยบยลยิ่งขึ้น