ความหมายของเรือนชะตา (HOUSES)

 

                ในที่นี้โปรแกรม SUAD เราใช้เรือนเท่า คือแบ่ง เรือนชะตาเป็น 30 องศาเท่า ๆ กัน มีทั้งหมด 12 เรือนชะตา ที่นิยมเล่นกันอยู่อาจกล่าวกว้าง ๆ ได้ว่า โดยอุปมาอุปไมย แล้วความหมายของเรือนก็คือความหมายของราศีนั่นเอง และมีทิศทางเฉพาะบุคคลหรือเฉพาะรายมากกว่า ต่อไปนี้ความหมายของเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน ซึ่งได้รับการพัฒนาขึ้นในยุคต้น ๆ แต่สมบูรณ์แบบที่สุด ข้าพเจ้าได้คัดลอกมาจากตำราโหราศาสตร์ชั้นดีที่สุดเล่มหนึ่งของต่างประเทศ พร้อมทั้งได้คงคำเรียกเป็นภาษาลาตินไว้ มีรายละเอียดดังนี้

เรือนที่ 1 (ตนุ Vita )

หรือจุดอุทัย ก็เรียก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับเจ้าชะตาผู้นั้น สุขภาพ และ ลักษณะของอารมณ์ของเขา

เรือนที่ 2 ( กภุมภะ Lucrum)

คือเรือนที่เป็นประตูเข้า จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ สังหาริมทรัพย์ที่หามาได้ หรือมาจากมรดกตกทอดก็ตาม

เรือนที่ 3 (สหัชชะ Fratres)

เราจะได้ข้อสรุปเกี่ยวกับพี่น้องญาติร่วมสายโลหิต การเดินทางระยะใกล้

เรือนที่ 4 ( พันธุ Gnitor )

หรือจุดใต้ฟ้าก็เรียก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบ้านเกิด บ้านและที่ดิน การเกษตร และให้ข่าวสารว่าเจ้าชะตาจะถึงแก่กรรม อย่างผู้มีอันจะกินหรือถึงแก่กรรมอย่างอนาถา ถ้ามีดาวร้ายมาทำมุมหรืออยู่ในเรือนนี้คือ เสาร์ อังคาร ฯลฯ ไม่ดีนัก

เรือนที่ 5 ( ปุตตะ Nati)

จะเกี่ยวกับความโชคดี จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับบุตร การมีโชคทางด้านความรัก เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ ความสำราญของเจ้าชะตา

เรือนที่ 6 (โอริ Valetudo)

คือความโชคร้าย ให้ข้อสรุปเกี่ยวกับความไม่สมบูรณ์และโรคภัยไข้เจ็บ

เรือนที่ 7 (ปัตตนิ Uxor )

หรือ จุดอัสดง จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแต่งงาน

เรือนที่ 8 (มรณะ Mors )

หรือประตูออก จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ลักษณะการถึงแก่กรรม งานศพ สมบัติ เป็นเรือนที่บงบอกถึงการเสียเปรียบใคร หรือได้เปรียบใคร ตามราศี และดาวเกษตรตัวอย่า

เรือนที่ 9 (ศุภะ Mors)

จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ ปัญญา ปรัชญา ศาสนา และการเดินทางไกล

เรือนที่ 10 (กัมมะ Ragum )

หรือจุดจอมฟ้าก็เรียกได้ จะให้ข้อสรุป เกี่ยวกับตำแหน่งในสังคมและเกียรติยศ

เรือนที่ 11 (ลาภะ Benefactaque )

จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับ มิตรสหายและการมีโชคของเจ้าชะตา

เรือนที่ 12 ( วินาศนะ Czrcer )

จะให้ข้อสรุปเกี่ยวกับศัตรู ความโชคร้ายต่าง ๆ คุก ตะราง

ความหมายของเรือนชะตาโลก หรือบ้านเมืองที่เราอาศัยอยู่

การอุปมาอุปไมยไปใช้กับดวงชะตาโลกหรือชะตาบ้านเมืองสำหรับความหมายของเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน โดยได้คัดลอกมาจาก (Raphael Mundane Astrology)

เรือนที่ 1 บุคคลทั่วไปการสาธารณสุข สภาพของประเทศโดยทั่ว ๆไป สถานการณ์ต่าง ๆ ด้านมหาดไทยโดยทั่วไป

เรือนที่ 2 กิจกรรมคลังของชาติ รายได้ของรัฐจากภาษีอากรและอื่น ๆ ธนาคารและการพาณิชย์

เรือนที่3 การขนส่งและกิจกรรมทางด้านนี้ การจราจร หลักทรัพย์และหุ้น

เรือนที่ 4 ลักษณะอากาศ การเกษตร พืชไร่และที่ดิน เหมือง อาคารสาธารณะ พรรคการเมือง ฝ่ายตรงข้าม

เรือนที่ 5 สถานเริงรมย์ต่าง ๆ เด็ก ๆ การศึกษา อัตราการเกิด โรงเรียน การพนัน

เรือนที่ 6 โรคภัยไข้เจ็บ การสุขาภิบาล ทองทัพ ทหาร ชนชั้นผู้ใช้แรงงานทั่วไป

เรือนที่ 7 การต่างประเทศ การสงคราม กรขัดแย้งระหว่างประเทศ การค้ากับต่างประเทศ

เรือนที่8 ความหายนะ อัตราการตาย การฆาตกรรม

เรือนที่ 9 ศาล การตุลาการ พระศาสนา การค้า และกิจการเกี่ยวกับอาณานิคม อำนาจ ทางวิทยาการ การส่งออก

เรือนที่ 10 พระราชา รัฐบาล อำนาจการปกครองต่าง ๆ

เรือนที่ 11 รัฐสภา สภาผู้แทนในสภา การออกกฎหมาย

เรือนที่ 12 เรือนจำ สถานฝึกอาชีพ โรงพยาบาล อาชญากรรม การฆาตกรรม ความผิดทางอาญา ศัตรูลึกลับต่าง ๆ

เป็นหลักการสำคัญและใช้เสมอในการอ่านดวงชะตาโดยทฤษฏีเรือนชะตามีดังนี้

เรือนเกณฑ์

เป็นเรือนที่สำคัญที่สุดในเรือนชะตา และเทียบได้กับราศีจร ได้แก่ เรือนที่ 1 4 7 10 ที่ว่าสำคัญเพราะมีลักษณะเป็นจุดเปลี่ยน อันหนึ่งทำนองเดียวกับราศีเมษ กรกฏ ตุลย์ มังกร อันเป็นจุดเปลี่ยนของธรรมชาติในรอบปีเมื่ออาทิตย์โคจรถึงจุดทั้ง 4 นี้ ดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนเกณฑ์จะแสดงอิทธิพลเน้นหนักไปทางด้านนอก หรือ ปฏิบัติ เสมอไป ตัวอย่างเช่น อังคารสถิตในเรือนที่ 7 จะมีผลทำให้เจ้าชะตามีอันต้องเข้าไปวุ่นวายกับสังคมอยู่เป็นนิจ คู่ครองเป็นบุคคลแข็งกล้า หากเป็นด้านร้าย มักก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทอุตลุด ดังนี้ เป็นต้น

 

เรือนกลาง

ได้แก่เรือนที่ 2 5 8 11 อันเทียบได้กับสถิตราศี เรือนชะตาเหล่านี้มีอิทธิพลไปทางที่ก่อให้เกิดความหนักแน่น มีแนวโน้มในทางยับยั้งความวู่วามของเรือนเกณฑ์ อันเป็นเรือนที่ 12 ของเรือนตน เช่นราศีพฤษมีแนวโน้มยับยั้งความวู่วามของราศีเมษเป็นต้น หากเป็น โทษจะเป็นอุปสรรคสำคัญในการพุ่งไปสู่ความสูงส่งของชีวิต

เรือนปลาย

ได้แก่เรือนที่ 3 6 9 12 ซึ่งเที่ยบได้กับอุภยราศี เรือนชะตาเหล่านี้มีอิทธิพล ไปในทางก่อให้เกิดความไม่แน่นอน ทางโหราศาสตร์ถือว่า เรือนที่ 3 กับ 9 เป็นเรือนชะตาแห่งปัญญาความฉลาด ดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนทั้ง 2 นี้ หากมีสภาพเป็นดาวเด่นในดวงชะตา เช่น มีตำแหน่ง สัมพันธ์ถึง ลัคนา เมอริเดียน หรือจุดเจ้าชะตาอื่น ดาวพระเคราะห์นั้น ๆ จะแสดงอิทธิพลเน้นหนัก ไปทางด้านในหรือทางทฤษฏี อันเป็นคุณสมบัติที่ตรงกันข้าม กับคุณสมบัติของเรือนเกณฑ์ ดังได้กล่าวมาแล้ว ส่วดาวพระเคราะห์ที่สถิตในเรือนปลายอีก สองเรือนที่เหลือคือเรือนที่ 6 กับ 12 จะแสดงถึงการมีหัวทางด้ายอาชญากรรม ความหมายทางโหราศาสตร์ ของดาวเคราะห์ที่เดินเร็ว และโคจรช้า

 

ความเป็นคู่ ของเรือนชะตาทั้ง 12 เรือน แบ่งออกได้ดังนี้

เรือนที่ 1 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 7

เรือนที่ 2 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 8

เรือนที่ 3 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 9

เรือนที่ 4 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 10

เรือนที่ 5 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 11

เรือนที่ 6 จะตรงกับ หรือเป็นคู่กับ   เรือนที่ 12

เรือนชะตาแบบต่าง ๆ ที่นิยมใช้กัน

เรือนชะตาที่ใช้ในการพยากรณ์ทางโหราศาสตร์ใช้จุดเจ้าชะตา มาทำเป็นเรือนชะตาเพื่อดูรายละเอียดให้มายิ่งขึ้น

1.        เรือนชะตาโลก เป็นเรือนชะตาที่เกิดขึ้นจาการตั้ง จุดกรกฏ ที่ กรกฏ ในดวงชะตา เรือนชะตาโลกจะให้ข่าวสารแก่เราเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับบุคคลทั่วไป (ให้ใช้แกน 9-10 ของโปรแกรม suad หมุนไปที่ตรงกึ่งกลางจุด กรกฏ

2.        เรือนชะตาเมอริเดียน เกิดจากการตั้ง จุดกรกฏ ที่จุดเมริเดียนในพื้นดวงชะตา เรือชะตาเมอริเดียนนี้ เป็นเรือนชะตา ที่สำคัญที่สุด ใช้ประโยชน์สำหรับอ่าน คุณภาพทางด้านจิต (ใช้แกน 9-10 ของโปรแกรม suad หมุนไปที่ตรงจุด M ในพื้นดวง

3.        เรือนชะตาลัคนา เป็นเรือนชะตาที่เกิดจากการตั้ง จุด ตลุย์ ของจานหมุนที่ ลัคนา ในดวงชะตา เรือนชะตา ลัคนา จะให้ข่าวสารเราทางด้านที่เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของเจ้าชะตากับ สิ่งแวดล้อม เช่นข่าวสารเกี่ยวกับผู้คุ้นเคย ญาติสนิท ฯลฯ เป็นต้น (ใช้ แกน 1 12 ของโปรแกรม suad  หมุนไปที่ตรงจุด A ในพื้นดวง )

4.        เรือนชะตาอาทิตย์ เป็นเรือนชะตาที่เกิดจากการตั้ง จุดมังกร ในจานคำนวณที่ อาทิตย์ ในดวงชะตา สำหรับในดวงชะตาจรประจำวัน เรือนชะตาอาทิตย์นี้จะให้ข่าวสาร สำหรับวันนั้น ๆ ( ใช้ แกน 3 4 ของโปรแกรม suad  หมุนไปที่ตรงจุดอาทิตย์ ในพื้นดวง )

5.        เรือนชะตาจันทร์ เกิดขึ้นโดยวิธีการตั้ง จุดกรกฏ ที่ตำแหน่งของจันทร์ ในดวงชะตา เรือนชะตาจันทร์ จะใช้ข่าวสารแก่เราในเรื่องราวที่เกี่ยวกับบุคคลเพศหญิง ในดวงชะตาหญิง จะบอกเรื่องราวที่เกี่ยวกับกายสังขารของเจ้าชะตาด้วย โดยทั่วไปจะบอกถึงการทำงานของมันสมองของมนุษย์ สำหรับเหตุการณ์ประจำวันในวันหนึ่ง ๆ นั้นเรือนชะตาจันทร์ จะให้ข่าวสารปรากฏการณ์ภายในชั่วโมงต่าง ๆ (ใช้แกน 9 10 ของโปรแกรม suad หมุนไปที่ตรงจุดจันทร์ ในพื้นดวง )

6.        เรือนชะตาราหู เกิดขึ้นโดยวิธีตั้งจุด ตลุย์ ที่ตำแหน่งราหูในดวงชะตา เรือนชะตาราหู จะให้ข่าวสารเกี่ยวกับความสัมพันธ์โดยทั่ว ๆ ไป ของเจ้าชะตา (ใช้แกน 1 12 ของโปรแกรม suad หมุนไปที่ตางราหู  ในพื้นดวง )

ส่วนใหญ่การพยากรณ์โดยเรือนชะตาแบบยูเรเนียน จะใช้จุดเจ้าชะตาสำคัญมาทำเป็นเรือนชะตาเพื่อนอ่านความเป็นไปของชีวิตของแต่ละคนได้อย่างละเอียด และยังมีเรือนชะตาดาวทั่ว ๆ ไปอีก โดยสามารถนำดาวทั้งหมดมาตั้งทำเป็นเรือนชะตาได้อีก