URANIAN ASTROLOYรวมจุดศูนย์รังสีและจุดอิทธิพลทั่วไป

จุดโชคลาภทั่วไป

จุดที่เกี่ยวกับอับัติเหตุ

จุดที่เกี่ยวกับการเงิน

จุดที่เกี่ยวกับญิญญานและผี

ุดโรคภัยไข้เจ็บ

การถึงแก่กรรม

จุดเรื่องความรัก

จุดอาชีพการงาน

จุดนักโหราศาสตร์นักทำนาย

จุดการเดินทาง

การย้ายที่อยู่

การแต่งงาน