ภาพแสดงที่ตั้งจิตทั้ง 7 ฐาน

จุดตรงกลางเล็ก ๆ "สีขาว" ใส
คือศูนย์รวมพลังอันยิ่งใหญ่
เปรียบดั่งเมล็ดโพธิ์เมล็ดไทร
เติบโตใหญ่ในไพรพนา
แสง "สีฟ้า" ส่องสว่างใส
จุดกำเนิดฤกษ์ดีทวีชัย
"สีแดง" เข้มไซร้นัยว่ามหาพลัง
เริ่มโด่งดังกลางนครอมรเทพ
รุกต่อสู่เขตวิเทศสถาน
ผจญกับมวลเหล่าพญามาร
จึงสู้เพื่ออุดมการณ์อย่างไม่หวั่น
ใช้ขันติธรรมพิชิตโดยพลัน
ด้วยแสง "สีเขียว" นั้นสยบได้ดังใจจินต์
ประสาน "สีฟ้าขาวเขียวแดง" อันแรงฤทธิ์
มารพลันสิ้นฤทธิ์มิผิดผัน
ชีวิตคือการต่อสู้...ต้องมีพลัง
มิหยุดยั้งการต่อสู้...สู้ต่อไป


การทำกรรมฐาน
โดยกำหนดพุทโธ อย่างง่าย (เบื้องต้น)
ก่อนที่ท่านจะนั่งขอให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะนั่ง ทำจิตใจให้สบาย ๆ วางท่าทางให้เรียบร้อย
เสร็จแล้วนั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย ตั้งกายให้ตรงน้อมนึกถึงคุณพระพุทธ
พระธรรม และพระสงฆ์ สามรอบ ต่อจากนั้นให้หลับมา ปิดปากวางใบหน้าให้ยิ้มแย้มแจ่มใส ทำตัวเอง
ให้สบาย ๆ แล้วถอนลมหายใจเข้าออก ยาว ๆ เบา ๆ สัก
4-5 ครั้ง หยุดอยู่ในลักษณะพักผ่อนกาย
พักผ่อนวาจา แล้วกำหนดบทว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ต่อจากนั้นสูดลมหายใจเข้าว่า พุท หายใจออกวง่า โธ
พุท - โธม, พุท - โธ  ไปเรื่อย ๆ ประมวลความรู้สึกทั้งหมดไว้ที่เครื่องบริกรรม จะเป็นการกำหนดลมเข้าลม
ออกก็ดี การกำหนดบทพุทโธก็ดี การกำหนดแผ่เมตตาก็ดี ทั้งหมดนั้นให้มีสติรู้ชัดในสิ่งที่ตัวกำหนดอยู่
ทุกขณะจิต เพียรพยายามทำอย่างนี้อยู่เสมอ ๆ ก็จะเกิดเป็นกรรมฐานคือ กายสบาย ๆ จิตใจสบาย ๆ 
การน้อมนึกในกายมา เวทนามาพิจารณา การน้อมนึกจิตมาพิจารณา การน้อมนึกธรรมมาพิจารณา ก็จะเกิด
เป็นกรรมฐานทำให้จิตนั้นตั้งมั่นเป็นสมาธิ ต่อ จากนั้นการดำเนินสติปัญญาก็จะเกิดขึ้นตามกำลังแห่งจิต
ที่ได้รับการอบรมมา ความรู้แจ้งเห็นจริงก็จะเกิดขึ้น เมื่อเห็นว่าสมควรกับเวลาที่ตนเองนั่งแล้ว ให้ถอนลม
หายใจเข้าออกยาว ๆ เบา ๆ สัก
4-5 ครั้ง ตั้งจิตเป็นบุญกุศลแล้วกล่าวว่า ขอสัตว์ทั้งหลายอย่าได้มีเวรซึ่ง
กันและกัน อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จงเป็นสุข พ้นทุกข์ โดยทั่วหน้ากันเทอญ
ส่วนบุญใดที่เกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของข้าพเจ้านี้ ขอส่วนบุญนั้นจงมีส่วนแบ่งแก่ผู้มีอุปการคุณทั้ง
หลาย มีบิดามารดา ครูบาอาจารย์เป็นต้น เพื่อความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าตลอดกาลนานเทอญ
ทุกครั้งก่อนนั่งถ้ามีเวลาหรือสถานที่อำนวยควรไหว้พระสวดมนต์ก่อน 
อิริยาบถใดที่สะดวกจงปฏิบัติในอิริยาบถนั้น