พระคาถาไว้พระกวนอิมกวงอิมไต่สือจั่ง
กวงอิมไต่สือ เส็กห่ออี่ทง นับหยี่ไต่หง่วน สิห่งชิมโชว
ไฮ่โต่หมี่จิงกิ๋ว โค่วอิ่มเซียบ่อ ฉะปุหิ่งชิง ฮอสัก

นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
โพวมิ้งวราหิ่ง อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
โพวมิ้งวรหิ่ง กิ้วโค่วฉิ่มเซีย ฉื่อปุย ช่วยหวบ
โต่วหมี่จิงสุ่ยโป่ว ปูเหลี่ยง เซี้ยซี้โฮ เซงเล้ง
โปยหยุย เจ้งบ่อแซ

นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
นำมอกวงซื่อ อิมผู่สัก หม่อฮอสัก
กวงอิมเมี่ยวหวบ เฮ่าบ่อเปี่ย ไต่ไฮ่เตวี่ย อิมบ่วง
จี่เจี่ยโท่วแช น้อยหง่วงเซี่ยง ชำเจี่ยงจู ห่วงเน่า
หง่วง ติกตี้หุยจิง เหม่งเลี่ยวโพวหงวง จ่วยเจียง
เล็กเซียว ตื๊อซี่ลี่ เสี่ยเกี๊ย ผู่สักเต๋า

พระคาถาพรของเจ้าแม่กวนอิม
แปะอีไต่ปุย โหง่วอิ่ง ซิมถ่อ หล่อหนี่จิ่ว
นำมอห่อลาตันนอ ตอลาเหย่เย นำมอออหลี่เย ผ่อลูกิตตี
ชอปอลาเย ผู่ที่สัตตอผ่อเย หม่อฮด สัตตอผ่อเย หม่อฮดเกียลู
หนี่เกียเย งันตอลี จือตอลี จือจือตอลี จือจือจือตอลี
ชอผ่อฮอ ไต่ อุยเต็กเซียว ไจกิ๊กเซี้ยง ถ่อหล่อหนี่จิ่ว นำมอซำ
หมั่น ตอมูทอ นำมอปอหล่า ตีฮดตอเช ซอหน่านำ ตัน
จิตถ่องัน เคเคเขเฮง เข่เฮงฮงฮง หยิบวาลาหยิบ วาลาปอลา
หยิบวาลาปอ ลาหยิบวาลาตี สิดจาตีสิด จาสิดตีสีสิด ตีลีซอ
ปอจาซอปอจา ซินตีเกีย สิคลี อีซอ วาวฮอ

บทสวดพระโพธิสัตว์กวนอิม
นำโม ไต่ซือ ไต๋ปุย กิวโค่ว กิวหลั่ง
กวงไต๋ เล่งก้ำ กวงสี่ อิม ผู่สัก ( สวด 3 ครั้ง )
นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโค่ว เกียล้อฮวดโต
กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต อมเกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต
เกียอฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ซาผ่อออ
เทียงหล่อชิ้ง ตี่หล่อชิ้ง นั่งลี่ หลั่ง หลั่งลี่ชิง เจ็กเฉียก
ใจเอียงห่วย อุ่ยติ๊ง นำโม ม่อออ ปวกเยี่ย ปอ อ้อบิ๊ก

พระคาถาสวดในบทสั้นเพื่อขอขมา
น่ำ บ้อ กวน ซี อิม ผ่อ สัก

และพระคาถาแปลเป็นภาษาไทย ในการสวดบูชาต่อเนื่องกันไปอีก
นะโมโพธิสัตโต นะโมพุทธายะ อิติสุขะโต
อะระหังพุทโธ อาคันติมายะ นะมะพะทะ
นะโมพุทธายะ พุทธะรัตตะนัง ปะถะวีคงคา
ธัมมะรัตตะนัง พระภุมมะเทวา อิติภะคะวา
สังฆะรัตตะนัง ขะมามิหัง 

พระคาถาบูชาและภาวนาเป็นประจำ
น่ำ บ้อ กวน ซี อิม ผ่อ สัก
สวดบูชาอย่างน้อยครั้งละ 3 จบ หรือ 9 จบ หรือจะสวดตามกำลังวันก็ได้ ใช้ภาวนาตลอดไปก็จะดีมาก
พระคาถาสวดในการกินเจเดือน 9 จีน หรือเดือน 11 ของไทย
แปะอีกวนอิม ไต๋สือเล่งก้ำ ซิ้งจิ๋ว นำโมไต่ซื้อ
ไต้ปุย กิ่งโข้ว กิ่วหนั่ง ก้วงไต้เล่งก้ำ กวนซี่อิมไต้พู่สัก

นำโมฮุก นำโมฮวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ่วโข้ว กิ่วหนั่ง กิ่วหนั่ง กวนซี
อิมไต้พู่สัก ทันจีตองาง แคลาฮวดตอ แคลาฮวดตอ แคฮด
ฮวดตอ ลาแคฮวดตอ ลาแคฮวดตอ ซอพ่อฮอ เที่ยงเล่งซิ้ง
ตี่ต่อซิ้ง นั้งลี่หนั่ง หลั่งลี่ซิง เจ๊กเฉียกใจ เอียงฮ่วยอุยติ้ง
ม่อฮอ ปวยเย้ ปอล่อมิก