kata51.gif (120121 bytes)

ศีล ๕
ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฎฐานา เวระมะณี สิกขา ปะทัง สะมาทิยามิ
( ถ้าศิล ๘ ให้เปลี่ยนข้อ กาเมสุมิจฉาจารา เปลี่ยนเป็น อะพรัหมะจะริยา )
ว่าต่อจากศิลข้อ ๕   สุราเมระยะ... ดังนี้
วิกาละโภชะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
นัจจะคีตะวาทิตะวิสูกะทัสสะนา มาลาคันธะ วิเล
ปะนะธาระณะมัณฑะนะวิภูสะนัฏฐานา   เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อุจจาสะยะนะมะหาสสะยะนา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ