พระคาถา มงคลจักวาฬน้อย

สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวนะ
พุทธะระตะนัง ธัมมังระตะนัง สังฆังระตะนัง
ติณณังระตะนานัง อานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะ ธัมมักขันธานุภาเวนะ
ปิฏะกัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ สัพเพ เต โรคา
สัพเพ เต ภะยา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต อุปัททะวา สัพเพ เต
ทุนนิมิตตา สัพเพ เต อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุวัฑฆะโก ธะนะ
วัฑฒะโกสิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะ
วัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะทาฯ

  ทุกขะโรคะภะยา เวรา

โสกา สัตตุ จุปัททะวา

 อะเนการ อันตะรายาปิ

วินัสสันตุ จะ เตชะสา

 ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง

    โสตถิ ภาค์ยัง สุขัง พะลัง

สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ

    โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา

 สะตะวัสสา จะ อายุ จะ

ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต

   ภะวะตะ สัพพะมังคะลัง

  รักขันตุ สัพพะเทวะต

สัพพะพุทธานุภาเวนะ

  สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

 ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะ ธัมมานุภาเวนะ

สะทา โสตถี ภะวันตุ เต

ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง

รักขันตุ สัพพะเทวะตา

สัพพะ สังฆานุภาเวนะ

   สะทา โสตถี ภะวันตุ เตฯ