บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด
ตั้งนะโม 3 จบ
 นะโม เตโข สัพพะเทวานัง สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ สัพพะสังฆานุภาเวะ พระเคราะหะ จะเทวะตา สุริยังวันทัง ประมุนจะกะ สสิภุมโม จะเทวานัง พุทโธระภัง ทะวิสติ ชีโวสุกะโร จะมหาราภัง โสโล ราหูเกตุ จะมหาราภัง สัพพะยังทุกขัง วินาศสันตุ สัพพะโรคา วินาศสันตุ อธิษฐานจิต นึกถึงพระประจำวันเกิดของตัวเอง ขอนมัสการพระประจำวันเกิด ........... ขอพร.....จากท่าน