ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
ต้นฉบับเดิม

เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก มีคำกล่าวในหนังสือนำว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์
ทองคำสูงเทียมเทวโลก และป้องกันภยันตรายต่างๆ ทำมาหากินเจริญยิ่งฯ

บทสวดยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้ เป็นพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ สรรเสริญพระพุทธคุณ และสาธยายหัวใจพระวินัย
ปิฏก พระสุตตันตปิฏก พระอภิธรรมปิฏก (๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หัวใจพระเจ้า 
๕๐๐ ชาติ หัวใจพระเจ้า ๑๐ ชาติ หัวใจอิติปิโส ตลอดจนหัวใจอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ล้วนเป็นการเพิ่มบารมีบุญกุศล 
ถ้าผู้ใดได้สวดภาวนาทุกเช้าค่ำแล้ว จักเป็นการบูชารำลึกถึงพระพุทธเจ้า ผุ้นั้นจะไม่ไปตกอบายภูมิ แม้ได้บูชาไว้กับ
บ้านเรือนก็ป้องกันอันตรายต่างๆ จะภาวนาพระคาถาอื่นๆ สัก ๑๐๐ ปี อานิสงค์ก็ไม่สูงเท่าภาวนาพระคาถานี้ครั้งหนึ่ง

ต้นฉบับเดิมเปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโลก จารเป็นอักษรขอมจารึกไว้ในใบลาน โบราณจารย์จึงแปลเป็นอักษรไทย 
หลวงธรรมาธิการณ์ (พระภิกษุแสง) ได้มาแต่พระแท่นศิลาอาสน์ มณฑลพิษณุโลก

ผู้ใดได้สร้างยอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกนี้เป็นธรรมทาน และไว้สวดมนต์สักการะบูชา ผลานิสงค์สุดที่จะพรรณาให้ทั่วถึงได้
เป็นมหากุศลอันยิ่งใหญ่ จะมีความสุขศิริสวัสดิ์ บังเกิดโชคลาภ ทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรือง พ้นเคราะห์ ปราศจากทุกข์โศก
โรคภัย เจริญต่อไปทั้งในปัจจุบัน และอนาคตกาล ตลอดจนบุตรหลานสืบไป ด้วยอำนาจของพระคาถานี้ ผู้ใดตั้งจิตเจริญ
ภาวนายอดพระกัณฑ์ไตรปิฏกวันละ ๓ จบ จะไม่มีบาปกรรม ทำสิ่งใดจะได้สมความปรารถนา สวดวันละ ๗ จบ หมดเคราะห์
หมดโศกทุกประการ ฯ
พระคาถา   อานิสงส