มงคลคาถา

colorbar.gif (4491 bytes)

ข้าพเจ้าตั้งจิตอุทิศผล    บุญกุศลนี้ไปให้ไพศาล
ถึงมารดาบิดาและครูอาจารย์   ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน
คนเคยร่วมทำงานการทั้งหลาย   มีส่วนได้ในกุศลผลของฉัน
ทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวดา   ขอให้ท่านได้กุศลผลบุญนี้ เทอญ
colorbar.gif (4491 bytes)
 

คาถาชุมนุมเทวดา

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก

คำบูชาพระ
    
คำบูชาพระรัตนตรัย
    
คำอาราธนาศีล ๕
   คำสมาทานศีล
    ศีล ๕
คำอธิษฐานจบขันข้าวใส่บาตร

   
คำถวายข้าวพระพุทธ
     คำถวายผ้าพระกฐิน
  
คำถวายผ้าป่า
คาถาบูชาพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน 
   
พระคาถาชินบัญชร
   
คำแปลพระคาถาชินบัญชร
  
คาถาเชิญเสด็จพระบรมสารีริกธาต
พระคาถาหลวงพ่อพุทธโสธร
      พระคาถาสวดบูชาพระสยามเทวาธิราช
   คาถาบูชาพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5
คาถาบูชา กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
บทอัญเชิญ พระบรมครู ชีวกโกมารภัจจ์
  คำอารธนาพระปริต
     บทสวดมนต์ก่อนนอนป้องกันฝันร้าย
 บทสวดพระโพธิสัตว์กวนอิม
คำถวายสังฆทาน
   คำภาวนาเวลารดน้ำศพ
    
คำแผ่เมตตา
พุทธชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
บทสวดบูชาพระประจำวันเกิด
 
พระคาถา มงคลจักวาฬน้อย
กะระณียะเมตตะสูตร
สวดมนต์ก่อนนอน
คำบูชา พระอุปคุต(พระบัวเข็)
คาถาบูชาพระพรหม
 


การทำกรรมฐาน

รูปปู่ชีวกดกมารภัจ

บทสวดมนต์

อุปปาตะสันติ 1
อุปปาตะสันติ 2
เมตาสูตร1
เมตาสูตร2
ชุมนุมเทวดา
บทสวดพาหุง
บทสวดขอขมา
เสียงสมเด็จพระพุฒจารย์โตพรหมรังสี