การโคจรของดาวทิพย์

ดาวทิพย์แต่ละดวงใช้เวลาในการโคจรรอบจักรราศีไม่เท่ากัน ดังนี้


- คิวปิโด โคจรรอบจักรราศี 262.5 ปี ราศีละ 21 ปี 10 เดือน 15 วัน

- ฮาเดส โคจรรอบจักรราศี 360.66 ปี ราศีละ 30 ปี 7 เดือน 28 วัน

- เซอุส โคจรรอบจักรราศี 455.7 ปี ราศีละ 37 ปี 11 เดือน 21 วัน

- โครโนส โคจรรอบจักรราศี 521.8 ปี ราศีละ 43 ปี 5 เดิอน 24 วัน

- อาพอลลอล โคจรรอบจักรราศี 631.7 ปี ราศีละ 52 ปี 6 เดือน 30 วัน

- วัลคานุส โคจรรอบจักรราศี 679 ปี ราศีละ 56 ปี 6 เดือน 30 วัน

- โพไซดอน โคจรรอบจักรราศี 589.4 ปี ราศีละ 49 ปี 3.5 วัน